Saturday, February 2, 2013                         

                                            കെ.എല്‍.മോഹനവര്‍മ്മ 
                                                          þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ
             kzmanPn BsI hnja¯nembncp¶p. kzmanPnbpsS {]Øm\¯nsâ 
kmlnXy kmwkv¡mcnI kt½f\w kwLSn¸n¡p¶ NpaXe kzmanPnbv¡mWv. kwLS\ PmXnaXenwKcmjv{Sob t`ZanÃmsX FÃm tIcfobscbpw H¶p t]mse ImWp¶ skIyeÀ kw`hamWv. AXp ImcWw kq£n¨p thWw AXnYnIsf \nÝbn¡m\pw £Wn¡m\pw.
             kzmanPn Fsâ kply¯mWv. \à a\pjy³. C¡me¯pw [mcmfw hmbn¡pw. ]pkvXIhpw ]{Xhpw. AXp ImcWw [mcmfw Adnhp­v. kzm`mhnIambn cmPy¯nsâ C¶s¯ \nesb¡pdn¨v Cu AdnhpIÄ ImcWw [mcmfw Zp:Jap­v. ]s£ F´p sN¿mw! kÀhkwK]cnXymKnbmbnt¸mbn. CeIv j\p \n¡m³ t]mepw ]äpInÃ. AXpsIm­v kmwkv¡mcnI {]hÀ¯\ta c£bpÅp. kzmanPn AXn \n]pW\mWv.
             kzmanPn ]dªp.
             Fw Sn sbbpw H F³ hn sbbpw In«nbnÃ. Rm³ thsd Ipsdt¸sc IqSn t\m¡n. FÃmhÀ¡pw Xnc¡v. Asæn Bip]{XnbnemWv. aSp¯p. C\n kabhpanÃ. hÀ½mPn aXn A²y£³. Rm³ Xocpam\n¨p. F´m ? DZvLmSI\mbn Bscbm th­Xv ? Hcp a{´n thWw. 
             kmwkv¡mcnI¯n\v cmjv{Sob¡msc thtWm ?
             a{´n F¶p ]dªm cmjv{SobanÃ. AXpaÃ, Rm\m kzmKXw ]dbp¶Xv. a´nbmsW¦nte kzmKX¯n\v Hcp ckapÅp.
             i\nbmgv¨bÃntbm. FÃm a{´namcpw FdWmIpf¯p ImWpw. \aps¡mcmtf kwLSn¸n¡mw.
             Hcp ]pkvXIsa¦nepw ]pÅn¡mcsâ t]cn {]kn²oIcn¨  Bfmbncn¡Ww. F¶mte kmwkv¡mcnIamhq. ]ns¶ hÀ½mPn A²y£\mb \nebv¡v a{´n {InkvXym\ntbm apÉntam Bbnt¡ms«. AXm AXnsâ icn. .  {InkvXym\n a{´nbmWv In«p¶sX¦n apJy{]kwKw apÉnw kmlnXyImc\v sImSp¡Ww. Asæn Xncn¨pw.
             AXv \ymbw.  ...
             {]kwK¯n\v IpdªXv A©p t]cv thWw. Hcp \mbcv. Hcp Cugh³. Hcp {InkvXym\n. Hcp sjUyqÄ. Hcp apÉnw. Ihntbm \mSItam IYtbm F´pamImw. Bscbpw In«nbnsæn ]{X¡mct\m ImÀ«qWntÌm Bbmepw aXn. Ct¸mÄ Ahcpw kmwkvImcnIcm.
             kzmanPn Dds¡ Nncn¨p. Rm³ kwibw {]ISn¸n¨p.
             Fsâ {InkvXy³ apÉnw Fgp¯pImÀ kvt\lnXÀ H¶pw ssZhhnizmknIfÃ. Ahscm¶pw ]Ånbn t]mImdnÃ.
             AXv kmcanÃ. t]cv \à {InkvXym\n apÉnw t]cmbncn¡Ww. AXp aXn. t\m«okv ImWpt¼mÄ \½Ä skIypeÀ BsW¶p P\w a\Ênem¡Ww.
             R§Ä enÌp Xbmdm¡n. s]s«¶v kzmanPn¡v shfn]mSp­mbn. kv{XoIÄ ? `cWLS\. 33 iXam\w h\nXm kwhcWw. IpdªXv 2 t]sc¦nepw tht­?
             Rm³ tNmZn¨p.
             e¯o³ kpdnbm\n amÀt¯m½m ? kp¶n jnbm apPmlnZv ?
ae_mÀ XncphnXmwIqÀ ?
             BsI I¬^yqj\mbn.
             Rm³ kam[m\n¸n¨p.
             kmcanÃ. \ap¡v tIm¬{Kkv ]p\kwLS\ hnZy t\m¡nbmtem ?
kt½f\¯n\v tIÄhn¡mcnsænepw BÄ¡q«ap­mbncn¡pw
                         þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ.
              
 

Copyright 2010 ezhuth online.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.